Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

โดยในปีนี้ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอ ทั้ง 12 คน และมีนิสิตแพทย์ 

ได้ลงนามความร่วมมือ ทางการศึกษาสถาบัน Manipal Academy of Higher Education (MAHE), ประเทศอินเดีย นั้น

เข้าร่วมงาน  International Medical Student Research Conference – IMRC โดยมีนิสิตแพทย์ มศว

จัดโครงการอบรมเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

หัวข้อ การส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx200)

“โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2563

จัดโครงการฝึกภาคสนามในรายวิชาวช.281 โดยมี นายเสกสรร สมตัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Management of Bacterial infectious disease and antimicrobial Resistance Bacteria”