Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Articles

โครงการส่งเสริมบัณฑิตหลังปริญญาศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการส่งเสริมบัณฑิตหลังปริญญา ศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์


         เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิตแพทย์ที่ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษ มีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำ มีทักษะการวิจัย และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม รองรับความต้องการของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย และการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ โดยส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบปริญญาตรีในสาขา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีทักษะในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ลดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรเหลือ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจัดเตรียมความพร้อมเฉพาะกลุ่ม เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียน การทำงานวิจัยในนิสิตและทักษะด้านอื่นๆ โดยมีแผนจัดการศึกษาดังนี้
ปีที่ 1 ช่วงเตรียมความพร้อม (มิถุนายน-กรกฎาคม) 
ปีที่ 1-2 ช่วงพรีคลินิก (ชั้นปีที่ 2-3) สิงหาคม รายวิชาพรีคลินิกชั้นปีที่ 2-3
ปีที่ 3-5 ช่วงคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) รายวิชาคลินิกชั้นปีที่ 4-6


        เพื่อส่งเสริมบัณฑิตที่จบปริญญาตรีในสาขา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวุฒิภาวะ มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านวิจัยและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

       คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ กรณีใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี และกรณีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี
3 ผลการเรียน เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50
4 คุณสมบัติทั่วไป เหมือนประกาศของ กสพท. เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559
5 ไม่มีภาระผูกพันสัญญาชดใช้ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใด ๆ ก่อนการสมัครเข้าศึกษา

        กลุ่มเป้าหมาย
บัณฑิตที่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า สายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมชีวการแพทย์

        แผนการรับนิสิต
รับสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 (TCAS1: Portfolio) ในปีการศึกษา 2565 และเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2565

        เกณฑ์การคัดเลือก
1 Portfolio ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4)
- ประวัติส่วนตัว
- จดหมายแนะนำตัวเองที่ใช้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัย (statement of purpose)
- ผลงานด้านการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
- ความรู้ความสามารถพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการแพทย์ หรือจิตสาธารณะ หรือกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ
2 หนังสือแนะนำตัวจากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับอุดมศึกษา
3 คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
      - TOEFL (Interne-based) ไม่ต่ำกว่า 65
      - หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 5.0
4 สอบสัมภาษณ์แบบ MMI (Multiple mini-interview)
  

Poster5update5-08-64