Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง แนวทางการบันทึกเวชระเบียนให้ถูกต้อง

โดยมี อาจารย์ณัฐพงศ์ อนุวัตรยรรยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์การตรวจสอบและผู้ตรวจสำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

33677566 734755736648672 53032332025659392 o  33816520 734756563315256 7924161356280889344 o
33684809 734756099981969 9111389775452962816 o  33853770 734756173315295 7350606810778173440 o

Last modified on Wednesday, 30 May 2018 09:56