Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์

ตามเกณฑ์ WFME ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 6 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78217263 1403495456441360 333645712526934016 o

 

77409568 1403494689774770 1627936297609854976 o 75007801 1403495039774735 792517724919037952 o
76702422 1403495439774695 558180559742828544 o 76227240 1403495269774712 168162898944720896 o
76227240 1403495269774712 168162898944720896 o 75635952 1403495323108040 7200226090051174400 o
76945261 1403495236441382 6932994345880518656 o 75224702 1403495123108060 4819223416605245440 o

Last modified on Friday, 22 November 2019 08:56