Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประกาศคณะแพทยศาสตร์

Vote it
(3 votes)
Posted by  in: Hot News

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง วันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินทักษะทางคลินิก

สำหรับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

download ใบยืนยันการสอบประเมิน 15 ทักษะ
download ประกาศวันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินทักษะทางคลินิก ครั้งที่ 2-2563
download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 2-2563 รอบที่ 1 วันที่ 31 ก.ค. 63
download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 2-2563 รอบที่ 2 วันที่ 7 ส.ค. 63

Last modified on Tuesday, 16 June 2020 08:21