Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ทีมคณะกรรมการตัดสินรางวัลพื้นที่ 5 ส ดีเด่น

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เข้าตรวจประเมิน เพื่อตัดสินรางวัลพื้นที่ 5 ส ดีเด่น ในกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน)

ได้แก่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ / ภาควิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา / ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ / สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

13975301 954290954716640 5725499151653217101 o 14067997 954290771383325 5294809543749268153 o
14053740 954290768049992 7555772078081030362 o 13987632 954290874716648 1386011218565268694 o

Webmaster

MEDSWU

Website: med.swu.ac.th