ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Hot News

สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน

17-3-2560 15-22-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีสิทธิสมัคร :
1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าหน่วย หัวหน้าฝ่าย หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา และผู้ดำรงตำแหน่งรองและผู้ช่วยของตำแหน่งดังกล่าวด้วย
2. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ยกเว้นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้นกรณี
เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงานที่ตั้งขึ้นไม่ครบ 5 ปี

วัน เวลา / สถานที่ รับสมัคร :

ผู้สนใจแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าส่วนงาน ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ จังหวัดนครนายก

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง :

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกตั้ง และต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อของส่วนงานที่สังกัด และสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพียงแห่งเดียว

วันเลือกตั้ง :

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร และชั้น G ศูนย์การแพทย์ฯ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

การใช้สิทธิล่วงหน้า :

ในวันเลือกตั้ง ผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปราชการนอกสถานที่ รวมทั้งไปสอนที่องครักษ์ หรือพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการของวันที่มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ส่วนงานและหรือมหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกตั้งได้ ให้บุคคลนั้นขออนุญาตลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทำเครื่องหมาย X ในบัตรเลือกตั้ง และใส่ซองปิดผนึกเพื่อยื่นต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 11 - 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยลงชื่อกำกับและปิดผนึกซองให้สนิท

หมายเหตุ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน เพียง 1 คน ให้ถือว่าเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน โดยไม่ต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
หากมีผู้ได้คะแนนสูงสุดหรือรองลงมาที่มีคะแนนเท่ากัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เชิญบุคคลที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นมาจับสลากเพื่อจัดลำดับที่

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน

download-2

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานประเภทผู้แทนส่วนงาน

download-2

 

Last modified on Friday, 31 March 2017 14:36