ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Hot News

สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

 17-3-2560 15-29-16

 

 

 

ผู้มีสิทธิสมัคร :
1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าหน่วย หัวหน้าฝ่าย หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา และผู้ดำรงตำแหน่งรองและผู้ช่วยของตำแหน่งดังกล่าวด้วย
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้นกรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดส่วนงานที่ตั้งขึ้นไม่ครบ 5 ปี
3. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยไม่ขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างมาแล้วยังไม่ถึงสิบปี
4. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ยกเว้นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

วัน เวลา / สถานที่ รับสมัคร :
ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมด้วยรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มศว ประสานมิตร หรือส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์บริการนิสิต (อาคารพลาซ่า) ชั้น 3 มศว องครักษ์ และประกาศรายชื่อ ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง :
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเลือกตั้ง จะต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อของส่วนงานที่สังกัด และสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพียงแห่งเดียว

วันเลือกตั้ง :
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร และชั้น G ศูนย์การแพทย์ฯ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

การใช้สิทธิล่วงหน้า :
ในวันเลือกตั้ง ผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปราชการนอกสถานที่ รวมทั้งไปสอนที่องครักษ์ หรือพื้นที่อื่นของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการของวันที่มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ส่วนงานและหรือมหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกตั้งได้ ให้บุคคลนั้นขออนุญาตลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการทำเครื่องหมาย X
ในบัตรเลือกตั้ง และใส่ซองปิดผนึกเพื่อยื่นต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 11 - 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยลงชื่อกำกับและปิดผนึกซองให้สนิท

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

download-2

 

 

Last modified on Friday, 31 March 2017 14:29