Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: Events

เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง “การขอผลงานทางวิชาการ” โดยวิทยากรศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ และTeleconference ณ ห้องประชุม 15 - 402 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

19577097 544687715655476 6921803878919096419 o 19780782 544687868988794 3060248972750652208 o
19780462 544687732322141 3544465497831991904 o 19679381 544687972322117 9216017985763783905 o