Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาและหน่วยงาน

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: about med

dept-staff

clinic
ภาควิชาคลินิก

icon-26 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

icon-26 ภาควิชาจักษุวิทยา

icon-26 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

icon-26 ภาควิชาพยาธิวิทยา

icon-26 ภาควิชานิติเวชศาสตร์

icon-26 ภาควิชารังสีวิทยา

icon-26 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

icon-26 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน

icon-26 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

icon-26 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

icon-26 ภาควิชาศัลยศาสตร์

icon-26 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

icon-26 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก 

icon-26 ภาควิชาอายุรศาสตร์

icon-26
 ภาควิชาอายุรศาสตร์(สาขาวิชาโรคไต)

icon-26 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 programs

ภาควิชาพรีคลินิก
icon-26 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
icon-26ภาควิชาจุลชีววิทยา
icon-26ภาควิชาชีวเคมี
icon-26ภาควิชาเภสัชวิทยา

icon-26ภาควิชาสรีรวิทยา 

 

 deppart

งาน

icon-26 งานบริหารและวิชาการพรีคลินิก

icon-26
 สำนักงานคณบดี

icon-26 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

icon-26 งานคลังและงานพัสดุ

icon-26 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

icon-26 งานนโยบายและแผน
icon-26 งานทรัพยากรบุคคล
icon-26 งานประกันคุณภาพ
icon-26 งานบริหารและธุรการ
icon-26 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
icon-26 งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
icon-26 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
icon-26 งานเวชนิทัศน์
icon-26 งานห้องสมุด

 

 


e-service-md  e-service-msmc  e-service-msmc

บริการออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์

icon-30 Electronic Budgeting

icon-30 Electronic Budgeting (ประสานมิตร)

icon-30 E-Document
icon-30 E-Document (ประสานมิตร)
icon-30 E-Meeting
icon-30 E-SAR
icon-30 การจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์  
icon-30 ระบบบันทึกวันลา
icon-30 ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย
icon-30 IT SERVICES
icon-30 โปรแกรมจองรถ
icon-30 โปรแกรมจองห้อง (องครักษ์)
 
บริการออนไลน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ
icon-30 รายงานอุบัติการณ์ ออนไลน์
icon-30 ข้อมูลสถิติการลาพนักงานศูนย์การแพทย์ฯ
icon-30 โปรแกรมบันทึกการตรวจสุขภาพพนักงาน
icon-30 โปรแกรมสำรองจ่าย รายชื่อผู้เบิก-คืนเงิน
icon-30 เช็คเงินเดือนมหาวิทยยาลัย (Huris)
บริการเช็คสิทธิ์สวัสดิการ สำหรับบุคลากร
icon-30 ตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ ศูนย์การแพทย์ ฯ
icon-30 ตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ 

Last modified on Thursday, 29 July 2021 13:12
Webmaster

MEDSWU

Website: med.swu.ac.th