Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

dept-staff

clinic
ภาควิชาคลินิค

icon-26 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

icon-26 ภาควิชาจักษุวิทยา

icon-26 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

icon-26 ภาควิชาพยาธิวิทยา

icon-26 ภาควิชานิติเวชวิทยา

icon-26 ภาควิชารังสีวิทยา

icon-26 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

icon-26 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน

icon-26 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

icon-26 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

icon-26 ภาควิชาศัลยศาสตร์

icon-26 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

icon-26 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก 

icon-26 ภาควิชาอายุรศาสตร์

icon-26 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 programs

ภาควิชาพรีคลินิค
icon-26 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
icon-26ภาควิชาจุลชีววิทยา
icon-26ภาควิชาชีวเคมี
icon-26ภาควิชาเภสัชวิทยา

icon-26ภาควิชาสรีรวิทยา 

 

 deppart

งาน

icon-26 สำนักงานคณบดี

icon-26 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

icon-26 งานคลังและงานพัสดุ

icon-26 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

icon-26 งานนโยบายและแผน
icon-26 งานทรัพยากรบุคคล
icon-26 งานประกันคุณภาพ
icon-26 งานบริหารและธุรการ
icon-26 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
icon-26 งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
icon-26 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
icon-26 งานเวชนิทัศน์
icon-26 งานห้องสมุด

 

 


e-service-md  e-service-msmc  e-service-msmc

บริการออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์

icon-30 Electronic Budgeting

icon-30 Electronic Budgeting (ประสานมิตร)

icon-30 E-Document
icon-30 E-Document (ประสานมิตร)
icon-30 E-Meeting
icon-30 E-SAR
icon-30 การจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์  
icon-30 ระบบบันทึกวันลา
icon-30 ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย
icon-30 IT SERVICES
icon-30 โปรแกรมจองรถ
icon-30 โปรแกรมจองห้อง (องครักษ์)
 
บริการออนไลน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ
icon-30 รายงานอุบัติการณ์ ออนไลน์
icon-30 ข้อมูลสถิติการลาพนักงานศูนย์การแพทย์ฯ
icon-30 โปรแกรมบันทึกการตรวจสุขภาพพนักงาน
icon-30 โปรแกรมสำรองจ่าย รายชื่อผู้เบิก-คืนเงิน
icon-30 เช็คเงินเดือนมหาวิทยยาลัย (Huris)
บริการเช็คสิทธิ์สวัสดิการ สำหรับบุคลากร
icon-30 ตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ ศูนย์การแพทย์ ฯ
icon-30 ตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์ 

555

แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562


27-7-2559 10-52-54 

ทำเนียบผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ มศว
0001-59

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โทร.081-6475637
ติดต่อเบอร์ภายใน 60202-3
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

003

ศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
โทร.089-2807792
ติดต่อเบอร์ภายใน 4601
E-mail : 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

004

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
โทร.084-1043310
ติดต่อเบอร์ภายใน 60433
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 005

รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร.081-8367528
ติดต่อเบอร์ภายใน 60265
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

006-1

 

รศ.ดร.ภนารี   บุษราคัมตระกูล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
โทร.084-0918989
ติดต่อเบอร์ภายใน 4717
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

0113

รศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ติดต่อเบอร์ภายใน 11201
E-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 008-1

 

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ
โทร.084-1066377
ติดต่อเบอร์ภายใน 60407,10355
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 0010

ผศ.ดร.มาลัย   ทวีโชติภัทร์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร.086-0961314
ติดต่อเบอร์ภายใน 14952
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 009

พญ.วรัทพร  สิทธิจรูญ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
โทร.085-3743154
ติดต่อเบอร์ภายใน 10188
E-mail : 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0001-60

ผศ.นพ.วิศิษฎ์   รังษิณาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทร.081-62855362
ติดต่อเบอร์ภายใน 110407-8
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 0002-60

นพ.อรุณชัย  แสงพานิชย์
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์
โทร.095-4989459
ติดต่อเบอร์ภายใน 11001
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                       รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยคณบดี

dean1-11

ผมมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อย่างเต็มความสามารถ และยึดแนวทางการปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ว่า 

“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน           เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์               เป็นกิจที่หนึ่ง
    ลาภทรัพย์และเกียรติยศ                  จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้       ให้บริสุทธิ์ ”

 


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์     นิรันตรัตน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22-3-2557 9-54-38

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์  นิรันตรัตน์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกิดเมื่อวันที่            16 พฤศจิกายน 2507 อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา          มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(พ.ศ. 2523)
                             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2529)
                             ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2533)
                             วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2535)
                             วุฒิบัตรอบรมผู้บริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550)

ที่อยู่                       62 หมู่ 7 ถ.รังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
                              75 ซอยน้อมจิต ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
                              โทรศัพท์ 081-6475637, โทรสาร 037-395085-6 ต่อ 11303

ประวัติรับราชการ     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์  
                              ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2535
                              ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2537
                              ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2540
                              ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2548

วิชาการและบริการวิชาการ
                             - งานสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ตรวจรักษาผู้ป่วยทางโสต ศอ นาสิก
                             - วิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 20 รายการ
                             - วิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุ 30 รายการ
                             - บทความทางวิชาการทางสื่อวารสาร หนังสือพิมพ์ 20 รายการ
                             - วิทยากรด้านโสต ศอ นาสิกและการรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
                             - ภายในและต่างประเทศ 20 รายการ

                             - กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
                             - กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
                             - ประธานจัดงานประชุมวิชาการทางโสตศอนาสิกระดับประเทศโดยภาควิชา พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
                             - ประธานกรรรมการจัดงานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2553

งานวิจัยตีพิมพ์ 34 เรื่อง ระดับนานาชาติ 20 เรื่อง impact factor 1-2
                             - ตำรา 4 เล่ม ช่วง พ.ศ. 2541-2555
                             - หนังสือ 2 เล่ม ช่วง พ.ศ. 2540-2554
                             - เสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 15 รายการ

ศิลปวัฒนธรรม
                             - ประธานโครงการดนตรีบำบัดที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
                             - สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

                             - อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชมรมสมาธิเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกียรติคุณทางด้านการทำงาน
ระดับประเทศ
                             - ผู้วิพากย์แผนกกลยุทธ์งานวิจัยสาขาวิจัยสุขภาพของสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2541
                             - คณะทำงานเพื่อจัดทำ Thai National Management Guideline for Allergy ของราชวิทยาลัยโสต ศอ  
                             - นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543

                             - คณะทำงานเพื่อจัดทำ Thai National Management Guideline for obstructive sleep apneaอง
                             - ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556

                             - ประธานรุ่นผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
                             - คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
                             - สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมแพทย์โรคจมูก (ประเทศไทย)
ระดับนานาชาติ
                             - สมาชิก American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery
                             - Reviewer ในวารสารการแพทย์ทางโสต ศอ นาสิก Laryngoscope

รางวัล
                             - รางวัลชนะเลิศอันดับสามงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552
                             - อาจารย์ดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
                             - อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นของชมรมนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปี พ.ศ. 2554
                             - อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปี พ.ศ. 2555


บริหาร
ระดับคณะแพทยศาสตร์
                             - ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539 - 2542
                             - คณะกรรมการของคณะแพทยศาสตร์ 40 คณะ
                             - บรรณาธิการ เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2546
ระดับประเทศ
                             - กรรมการสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
                             - กรรมการราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
                             - กรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
                               พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

ระดับนานาชาติ
                            - กรรมการ ASEAN Sleep Surgical Society พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
ระดับผู้นำองค์กร
                            - หัวหน้าภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                               พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน

                            - หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์
                               พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

                            - ประธานมูลนิธิโรคนอนกรนและการนอนหลับผิดปรกติแห่งประเทศไทย.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
                            - นายกสมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

-------------------------------------------------------------------------

history

ประวัติคณะแพทยศาสตร์


            โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2523 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ตรงกับรัฐบาลของ ฯพณฯ องคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2528 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศเกิดขึ้นจากความร่วมมือประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกรุงเทพมหานคร โดยให้วชิรพยาบาลเป็นฐานการศึกษาระยะคลินิก ยึดนโยบายประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
นำทรัพยากรทั้งบุคคล วัตถุ และองค์กรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว เป็นสถาบันสมทบเพื่อจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นิสิตแพทย์ได้รับประสบการณ์หลากหลายและกว้างขวางเป็นอย่างมาก
โดยมีภาควิชาที่เปิดสอนดังนี้ 

ภาควิชาพรีคลินิค ภาควิชาคลินิค ภาควิชาคลินิค

 ภาควิชาชีวเคมี

 ภาควิชาสรีรวิทยา

 ภาควิชาเภสัชวิทยา

 ภาควิชาจุลชีววิทยา

 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา

 ภาควิชารังสีวิทยา

 ภาควิชาศัลยศาสตร์

 ภาควิชาพยาธิวิทยา

 ภาควิชาอายุรศาสตร์

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 ภาควิชานิติเวชศาสตร์

 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน

 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

             ในปี พ.ศ. 2535 ทางคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยได้เห็นพ้องกันที่จะมีโรงพยาบาลเป็นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวของคณะแพทยศาสตร์
และนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเริ่มโครงการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบสามรอบ
             
              ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนี้ ต่อมาได้กำหนดให้สร้างขึ้นบนเนื้อที่
250 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ โดยอาคารหลังแรกของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนี้เป็นอาคารโรงพยาบาล
500 เตียง มี 17 ชั้น พื้นที่ 60,000 ตารางเมตร
ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.
2542 และเริ่มเปิดบริการรักษาผู้ป่วยแยก OPD เมื่อเดือนมกราคม 2543 โครงสร้างการบริหารของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการบริหารที่อิสระและพึ่งพาตนเองได้ 

 

vision


วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์     
medical-icons-screenshots-12 
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในประเทศ และระดับนานาชาติ

โดยมีสาระสำคัญ 

medical-icons-screenshots-12เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ ให้บริการรับใช้สังคม มุ่งเน้นการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษามีคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

medical-icons-screenshots-12 เป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานในการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการรักษาและมีอัตลักษณ์ในด้านการสอน

medical-icons-screenshots-12เป็นแหล่งผลิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนป้องกันโรค และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้นโยบายรัฐหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด(นครนายก-สระแก้ว)

พันธกิจ 
medical-icons-screenshots-12 ส่งเสริม และพัฒนาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์และบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ รับใช้สังคมทั้งในประเทศไทย และประเทศในอาเซียน

medical-icons-screenshots-12 ส่งเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

medical-icons-screenshots-12 ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีจิตสำนึก และรับผิดชอบต่อชุมชน
medical-icons-screenshots-12 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
medical-icons-screenshots-12 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

เป้าหมาย     
medical-icons-screenshots-12 
การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community - Based Learning)

 


 

ค่านิยม MEDICINE SWU
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ที่ดี เก่งและมีความสุข

 
Syringe-512 MEDICINE SWU  
Syringe-512  M = Merit     คุณธรรม
Syringe-512  E  = Enough เพียงพอ
Syringe-512  D = Development   พัฒนา
Syringe-512  I = Intelligence   ปัญญา
Syringe-512  C = Community   สังคม
Syringe-512  I = Innovation   นวัตกรรม
Syringe-512  N = Network   เครือข่าย
Syringe-512  E = Excellence   เป็นเลิศ
Syringe-512  S = Simplicity เรียบง่าย
Syringe-512  W = Work อุตสาหะ
Syringe-512  U = Unity     น้ำหนึ่งใจเดียว

 


แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 (SMART MED)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 S (Service & Health promotion to  Excellence) แผนยุทธศาสตร์สร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 M (Management to Excellence) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (Academic  to Excellence) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (Research  to Excellence) แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 T (Toward International Level ) แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่นานาชาติ

 


 จรรยาบรรณบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

1. ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง
3. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
4. ใฝ่หาความรู้ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5.
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ  29-6-2559 16-13-30   

 

เป้าหมาย