Hot News

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

QD Clinic คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 32 ปี ในหัวข้อ 

เรื่อง ทุนบุตรบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2560

หรือโครงการนวัตกรรมที่กำลังดำเนินการด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโรฒ

ประกาศรับสมัครการรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ