Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เปิดรับสมัครอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งวิทยารีเวช จำนวน 1 ตำแหน่ง

เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ)

บุคลากรทางการแพทย์และนิสิตแพทย์ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

เข้าร่วมโครงการ MEDSWU Leadership Program (MLP)

โครงการหน่วยงานภาษาอังกฤษติดดาว ประจำปี 2565 ENGLISH Star Teams 2022 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

อาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ