Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยดดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ องครักษ์

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษของบทความต้นฉบับ (manuscript) 

ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก, คลินิก) 2. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก, คลินิก) 3. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher Award) 

ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปีการศึกษา 2564) ครั้งที่ 3

จำนวนรับนิสิตและจำนวนผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565

วันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1