Hot News

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ตารางตรวจ คณะแพทยศาสตร์ รอบ 2/2560 

จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1)

และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพภาควิชา 

QD Clinic คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโรฒ