Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การชี้แจ้งเกณฑ์ KPI สายวิชาการและอธิบายการแนบหลักฐาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการคณบดีคณะแพทยศาตร์

Download

ณ ห้อง IT Training ชั้น 2 ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) โดยขอให้อาจารย์และบุคลากร ผู้ที่สนใจจะขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ Research Proposal พร้อมหนังสือนำส่งโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ หรือชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

1545

Walk With us once upon your Dream ในค่ายนี้น้องๆจะได้เรียนรู้มุมมองต่างๆของการเรียนแพทย์

งานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561