Hot News

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

QD Clinic คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

หรือโครงการนวัตกรรมที่กำลังดำเนินการด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโรฒ

ประกาศรับสมัครการรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ