Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล 

ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

จำนวน 10 ท่าน  ดังนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม" ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2/2563

มอบโล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2562

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการวันประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ (MEDSWU QA Day) ประจำปี 2563

และส่งกำลังใจให้ นิสิแพทย์เมธาสิต ใจสอาด นิสิตแพทย์ผู้ผ่านเข้ารวมสัมภาาณ์ 360 องศา

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ ที่จบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

Page 1 of 5