Webmaster

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Webmaster

Webmaster

MEDSWU

Website URL: http://med.swu.ac.th

กำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 32 ปี ในหัวข้อ 

ด้วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง ตามล่าหาขุมทรัพย์ การจัดการความรู้ (KM)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา มอบรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2558 มีรางวัลดังต่อไปนี้

จัดโดย "ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ร่วมกับสปสช. เขต 4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 8/2559

เข้าตรวจประเมิน เพื่อตัดสินรางวัลพื้นที่ 5 ส ดีเด่น ในกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน)

จัดโครงการ " มือสะอาด ปราศจากเชื้อ" รุ่นที่ 3 - 4 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเรื่อง เชื้อดื้อยาและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส และกิจกรรม Work Shop

Page 1 of 31