Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนังาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

นื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ และสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 29 บรรยายการแนะแนวชีวิตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อนิสิตแพทย์

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

เป็นประธานเปิดโครงการ gross to hos นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่เรียนพรีคลินิก และกำลังจะขึ้นเรียนคลินิก

เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day (พรีคลินิก) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปี 2562

Page 1 of 17