wirangrong

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ตารางอบรมโปรแกรม SWUMed-e-Faculty สำหรับสายวิชาการ/ปฏิบัติการ

งานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

เรื่อง ทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ปี 2561

จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา มีการบรรยายธรรมะ

ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2559

รับพานไหว้ครู จากนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เนื่องในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ

เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมินการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

จัดกิจกรรมแบ่งฝันปันสุข และได้มอบเงิน ของใช้ที่จำเป็น ให้กับคนตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ณ บ้านรื่นสุข

ศูนย์ผิวหนัง มศว เปิดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติตววิทยา (Fellow) จำนวน 2 ตำแหน่ง 

Page 1 of 13