Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เข้าร่วมอบรมและการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

จัดโครงการ พุธบ่ายคลายเครียด กิจกรรม “ผ้าเช็ดมือหรรษา”

คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 24”

จัดโครงการ พุธบ่ายคลายเครียด กิจกรรม “ขนมชาววัง (ถั่วแปบ)”

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปี 2561

จัดโครงการอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

พร้อมด้วย ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ต้อนรับคณะที่ปรึกษาชาวไทย

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

จัดการแถลงผลงาน ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มศว นำโดย ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

Page 1 of 7