Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การจัดทำสัญญาแพทย์นิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

หัวข้อเอกสาร
1การจัดเรียงเอกสารในการทำสัญญานิสิตแพทย์ให้จัดเรียงเอกสารสัญญาแพทย์ ตามใบจัดเรียงเอกสาร ดังนี้

*เอกสารในส่วนของนิสิต จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง*
*เอกสารในส่วนของ ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง*
*เอกสารในส่วนของ ผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง*

1200px-Pdf by mimooh.svg

2ตัวอย่าง สัญญาแพทย์ 63

         1200px-Pdf by mimooh.svg
3สัญญาแพทย์ 63
         ให้นิสิต ปริ้น เอกสารสัญญาแพทย์ จำนวน 2 ชุด เอกสารสัญญาต้องเขียนด้วยลายมือตนเองด้วยปากาสีน้ำเงิน เท่านั้น หากไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด ขออนุญาตให้ ผู้ปกครองเขียนสัญญาแพทย์ใหม่ทั้งหมด

         อาการแสตมป์ ทางคณะแพทยศาสตร์ มศว จะดำเนินการหามาให้ผู้ปกครอง แต่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 20 บาท

         1200px-Pdf by mimooh.svg

4หลักการปฏิบัติในการทำสัญญาแพทย์ 63

         1200px-Pdf by mimooh.svg