Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (โครงการร่วม ฯ) Doctor of Medicine Programme

new nisit2

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

แผนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
สาขาวิชา แพทยศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                            2. The University of Nottingham, United Kingdom

คณะ/สถาบัน/สำนัก            1. คณะแพทยศาสตร์
                                            2. Faculty of Medicine and Health Sciences

ชื่อหลักสูตร
             ภาษาไทย: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
           ภาษาอังกฤษ: Doctor of Medicine Programme
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ชื่อเต็ม (ไทย)แพทยศาสตรบัณฑิต
          ภาษาไทย ชื่อย่อ..
          ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Medicine
          ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ: M.D.

        นอกจากนี้ นิสิตในหลักสูตรฯ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมชั้นปรีคลินิกจะได้รับปริญญา Bachelor Degree of Medical Sciences (B.Med.Sci.) จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1. มีคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และอ่อนน้อมถ่อมตน (Ethics and professionalism)
  2. มีความรู้ถึงปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ ทักษะทางการแพทย์ การวางแผนการตรวจวินิจฉัยการให้การบริบาลสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ของแพทยสภา (Clinical Competency)
  3. มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และสร้างสัมพันธภาพที่ดี (Teaching and Communication skills)
  4. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Engagement in Life-long learning and continuous professional development)
  5. มีทักษะการปฏิบัติงานในชุมชน (Community skill competency)
  6. มีทักษะการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ (Research skills and Creativity)
  7. มีทักษะในการบริหารจัดการและการทำงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพ (Administration and Interprofessional skills)
  8. มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม (English Proficiency)

โดยนำอักษรตัวแรกของคำภาษาอังกฤษมาเรียงเป็นคำว่า

 

CREATE

C= Clinical and Community competency (C1, C2)

R= Research skills and Creativity (R1,R2)

E= Ethics and Professionalism (E1,E2)

A= Administration and Interprofessional skills (A1, A2)

T= Teaching and Communication skills (T1, T2)

E= Education (Life-long education/professional Development and English Proficiency) (E3, E4)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา: แพทยศาสตร์
จุดเด่นของหลักสูตร

        

        หลักสูตรฯ นี้เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือทางด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534 โดยในระยะเริ่มแรกเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ความร่วมมือในการวิจัยระหว่างคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ทั้งสองสถาบัน และความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการถ่ายทอดวิทยาการทางการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศมาสู่ระบบการเรียนแพทย์ของไทย

 

         ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม เสนอความร่วมมือในการผลิตนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าวในปี พ.ศ.2545 และเริ่มเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2546 ขอบเขตของความร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนในระบบชั้นเรียน แบ่งการเรียนเป็น 2 ช่วง คือในช่วง 3 ปีแรก นิสิตในหลักสูตรฯ จะเรียนรายวิชาในช่วงชั้นปรีคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม เมื่อจบการเรียนจนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับปริญญา Bachelor Degree of Medical Sciences จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม หลังจากนั้นนิสิตจะกลับมาศึกษาต่อจนจบชั้นคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีก 3 ปี ร่วมกับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

         ระหว่างที่นิสิตเรียนในชั้นคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น มีการจัดการเรียนการสอนหลักที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงพยาบาลสมทบที่ร่วมสอนในระดับคลินิก ได้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมทบสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครนายก