Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เกี่ยวภาควิชา (About-US)

Vote it
(1 Vote)
Posted by  in: home1

 

ประวัติภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มศว

 

          จากประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2528  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ           ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ฉบับที่ 8 พ.ศ.2528 และลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2528 ซึ่งประกอบด้วย 17 ภาควิชา  และถือว่าเป็นวันเกิดภาควิชากุมารเวชศาสตร์  โดยมีแพทย์หญิง-           เพ็ญศรี  ภังคานนท์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก  และเช่นเดียวกับภาควิชาทางคลินิกอื่นๆ  ใช้สถานที่ ที่วชิรพยาบาล(ชื่อในสมัยนั้น) เป็นฐานการเรียนการสอนโดยมีหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต การเรียนการสอนเป็นแบบ Competency – based  เมื่อมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี ในปีพ.ศ.2541 จึงได้เริ่มย้ายฐานการเรียนการสอนของภาควิชาฯ มาในปีพ.ศ.2543  เมื่อมีผู้ป่วยเข้ารับ   การรักษาในโรงพยาบาล จนถึง พ.ศ.2546 นิสิตแพทย์เวชปฏิบัติภาควิชากุมารเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ทั้งหมดได้มาเรียนได้ที่ศูนย์การแพทย์ฯ  โดยหมุนเวียนขึ้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตำรวจ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลรวม 6 เดือน การเรียนการสอนได้พัฒนาการปรับปรุงมาโดยตลอด  จนในปีพ.ศ. 2547 คณะแพทยศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ PBL โดยเริ่มขึ้นที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เป็นภาคแรก 

          นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้ว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ยังมีการเรียนการสอนเน้นจริยธรรมและเจตคติ ทางการแพทย์ร่วมด้วย และได้ดำเนินการบริหารการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางกุมารเวชศาสตร์ (ดูการประเมินผลบัณฑิตแพทย์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตแพทย์) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   มีการประชุมปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้ทันสมัยสอดคล้องกับเกณฑ์แพทยสภา สมศ.และ ก.พ.ร. เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ในภาพรวมแล้วภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้พัฒนาและปรับปรุงด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตลอดเวลา ผ่านมา 29 ปี จากนิสิตแพทย์รุ่นแรก 40 คน จนปัจจุบันมีนิสิตแพทย์ทั้งหมด 180 คนต่อชั้นปี (โดยนิสิตแพทย์ 60 คนเรียนที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประธาน) มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด แม้จะมีอุปสรรค์มากมาย ในฐานะหัวหน้าภาคฯ รู้และเข้าใจว่าคณาจารย์ภาควิชาฯได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลูกศิษย์ที่จะจบเป็นแพทย์ที่ดีมีคุณธรรมและมีความรู้ทางด้านกุมารเวชศาสตร์ที่จะออกไปรับใช้สังคม ดั่งปณิธานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มศว ในด้านบุคลากรอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เริ่มแรกมีอาจารย์เพียง 1 ท่าน ส่วนที่เหลือเป็นอาจารย์พิเศษ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์รวมทั้งสิ้น 21 ท่าน และภาควิชาสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อยอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านคุณภาพการศึกษา จากการประเมินโดยผู้ประเมินภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกปี ทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการและการวิจัย มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

รายนามหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 

1.   พญ.เพ็ญศรี                ภังคานนท์       พ.ศ.2528 2532

2.   พญ.สุพรรณี                วีรุตมเสน        พ.ศ.2532 2540

3.   รศ.พญ.เกศรา              อัศดามงคล      พ.ศ.2540 2545

4.   ว่าที่ร้อยเอก นพ.วิศิษฐ์    ตู้จินตา           พ.ศ.2545 2548

5.   ผศ.พญ.จันทนา            พันธ์บูรณะ       พ.ศ.2548 2552

6.   รศ.นพ.ไพโรจน์             จงบัญญัติเจริญ  พ.ศ.2553 – 2560

7.   ผศ.นพ.สรวุฒิ               พงศ์โรจน์เผ่า    พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Monday, 11 February 2019 03:48
admin

Administrator